Vårdnadstvist – Tips från advokat

Vad är det som avgör hur tingsrätten dömer i en vårdnadstvist och vad betyder “grund för talan”?

I en tvist är ditt enda bärande argument för att tingsrätten ska döma i enlighet med dina önskemål att det du vill, också är bäst för dina barn. I alla mål om vårdnad, boende och umgänge är det detta som är grunden för din talan. Det bästa för barn anses vara att de får sina grundläggande behov tillgodosedda, att de inte blir exponerade för föräldrarnas konflikt, att de har kontinuitet i sin livssituation trots att föräldrarna inte lever med varandra längre och att deras rätt till båda sina föräldrar främjas. Rättvisa mellan föräldrarna är inte en bärande grund i en vårdnadstvist. Det är viktigt att förhålla sig till detta, vilket ibland kan vara lättare sagt än gjort.

Oavsett vad en tingsrätt kommer bestämma i en tvist som rör vårdnad, boende och umgänge så kommer tingsrätten att grunda sin dom på vad tingsrätten, utifrån vad som framkommit i målet, anser vara bäst för barnet. Det är naturligtvis mycket ovanligt att någon förälder som befinner sig i en vårdnadstvist inte anser att vad just han eller hon vill är bäst för barnet. I en svår konflikt mellan dig och ditt ex är det ofta svårt att själv försöka zooma ut från situationen och se situationen lite utifrån. Särskilt inte när den andra föräldern eller dennes advokat kommer med anklagelser som du upplever kränkande. Sådana anklagelser är ofta ägnade att få dig ur balans snarare än att påverka tingsrättens bedömning i slutändan. Den naturliga reaktionen är ofta att man vill gå till motangrepp.

Du ska naturligtvis aldrig låta felaktiga anklagelser stå oemotsagda och i vissa situationer kan det naturligtvis finnas anledning att gå till motangrepp. Det är viktigt att hålla klart för sig att det som motparten inte kan styrka med bevis har i regel inte har någon bäring på tingsrättens bedömningar. Däremot räcker det ofta att göra klart för rätten att något som du är anklagad för inte stämmer.

Vad har barnet rätt att bestämma själv?

I vårdnadstvister har barn rätt att få sin vilja beaktad. Detta betyder inte att barnet alltid har rätt att få som det vill. Alla barn har rätt att bli lyssnade på. Vilket inflytande barnets egen vilja har över utgången i en tvist beror helt och hållet på barnets ålder och mognad. En vanlig missuppfattning, som delvis bygger på tidigare lagstiftning, är att barnet efter 12-års ålder bestämmer själv. I regel kan sägas att tonåringar har ett stort inflytande över var barnet ska bo och hur mycket barnet ska träffa den andra föräldern. Om tonåringen inte vill sitt eget bästa kommer dess vilja inte att beaktas. Ett yngre barn som visar mognad kan ha större inflytande än ett äldre barn som uppvisar uppenbar omognad eller riskbeteenden.

Hur får då tingsrätten reda på barnets egen vilja? Barnets egna vilja utreds i regel av familjerätten i den vårdnads-, boende- och umgängesutredning som i regel hämtas in. Utredarna som talar med barnen ska vara professionella och se till att barnet kan lämna en berättelse som ger uttryck för barnets egna vilja. De ska vara lyhörda för tecken på påverkan från föräldrarna och brukar i regel vara det. Tingsrätten låter sig aldrig imponeras av att föräldrar visar upp filmer där de intervjuar barnet inför kamera.

Om du befinner dig i en vårdnadstvist kommer ditt barn säkerligen att ställa frågor till dig. Det kan hända att barnet spontant kommer att berätta för dig att barnet vill bo hos dig och att barnet inte gillar att vara hos den andra föräldern. Tänk då på att barnet lätt hamnar i en lojalitetskonflikt och kan mycket väl säga precis samma sak fast tvärtom till den andra föräldern. Om du som förälder kan förstå detta och vara vuxen i den situationen kommer du att ha en fördel i tvisten. Undvik att påverka ditt barns viljeuttryck. Påverka istället ditt barn genom att vara en trygg punkt i den stressiga situation som en vårdnadstvist innebär för barnet.

Finns det någon regel som säger att det ska vara 50/50?

Det korta svaret på den frågan är nej.

En vanlig lösning är att föräldrar kommer överens om gemensam vårdnad eller att tingsrätten anser det vara det bästa för barnet. Vårdnaden handlar främst om den juridiska omvårdnaden om barnet, d.v.s. rätten att bestämma var barnet ska gå i skola, bo, vilken vård barnet ska få, underskrifter av olika dokument såsom passansökan m.m. Det finns inte någon regel som säger att gemensam vårdnad är det bästa för barnet. Om de inte finns mycket stora samarbetssvårigheter mellan föräldrarna och om båda föräldrarna kan tillgodose barnets grundläggande behov kommer gemensam vårdnad vara den vanligaste utgången i de flesta vårdnadsmål där tingsrätten avgör saken genom dom.

Frågan om var barnet ska bo är en annan sak som många blandar ihop med frågan om vårdnaden. Kan vårdnadshavarna inte komma överens i den delen kan parterna låta tingsrätten besluta om barnet ska bo hos en av parterna eller bo växelvist. Växelvist boende är en vanlig lösning som föräldrar kommer överens om idag. Den anses ofta vara bra för barnet eftersom barnet då får full tillgång till båda sina föräldrar både i vardagen och på helger. Växelvist boende ställer dels krav på att föräldrarna har ett någorlunda fungerande samarbete så att de kan föra en löpande dialog om vad som händer i skolan, läxor, aktiviteter m.m. Av praktiska skäl bör föräldrarna bo någorlunda nära varandra. Även om barnet bor på två olika ställen går ju barnet bara i en skola eller på en förskola och kanske rider eller spelar fotboll på en och samma klubb.

Måste man ha en advokat i en vårdnadstvist?

Det finns ingen skyldighet att ha advokat i vårdnadstvister. Däremot bör du alltid ha advokat. Advokatens roll i en vårdnadstvist är i huvudsak att formulera din talan, lägga fram din bevisning, fråga ut parter och vittnen och att vara din rådgivare. Den senare rollen är i många fall den viktigaste rollen som advokaten har i en vårdnadstvist. Vårdnadstvister innebär ofta stress för både dig, dina barn och ditt ex. Eftersom ditt ombud inte är personligt engagerad i ditt ärende kan han eller hon se på saken, lite utifrån. Med din advokat kan du alltid tala fritt vilket du inte bör göra direkt med domstolen. Advokaten har tystnadsplikt och erfarenhet av hur domstolen kommer att reagera på olika ageranden från parterna. Genom att du har advokat kommer du löpande att bli informerad och få råd om hur du ska agera i rättsprocessen minskar du också din egen osäkerhet och minimerar risken för att begå misstag. En förälder är välinformerad om vad som händer och har en rådgivare som han eller hon har förtroende för, har lättare att inte låta tvisten påverka personligen och att spela sina kort rätt.

Kom också ihåg att din advokat kanske inte alltid säger det du gillar att höra. När det sker är det viktigt att lyssna. Det betyder inte att advokaten inte står på din sida. Den som vill ha en god rådgivare bör ha en rådgivare som vågar säga nej.

Vad kostar en advokat i en vårdnadstvist?

Advokaters timarvode varierar från 1 698 kr inklusive moms och uppåt. Det kan naturligtvis bli fråga om mycket pengar. Vissa advokater tar betydligt mer i betalt. Det är alltid mycket svårt att i början av en tvist uttala sig om hur mycket kostnaden kommer att hamna på i slutändan. Detta eftersom man ju inte vet hur lång eller hur intensiv tvisten kommer att bli. Kanske kommer ni överens redan vid första mötet och då blir ju kostnaderna mycket lägre än om det blir en huvudförhandling med många vittnen.

Har du en hemförsäkring har du alltid rättsskydd som du i många fall kan ta i anspråk i en tvist om vårdnad, boende eller umgänge. Försäkringen betalar oftast 75 eller 80 procent av dina kostnader. Försäkringsbolaget brukar friskriva sig från tvister mellan föräldrar under de första året eller två åren efter skilsmässa eller separation.

Har du inte hemförsäkring eller har du inte möjlighet att ta den i anspråk har du under vissa förutsättningar möjlighet att få rättshjälp. Men alla advokater hjälper dig gå igenom dina möjligheter att utnyttja hemförsäkring eller rättshjälp.

Vill du få 20 min gratis konsultation kring vårdnad, umgänge och boende?

Besök vår systersajt vårdnadstvist.se för 20 minuters gratis rådgivning med en jurist eller advokat. Ställ frågor om boende för barn, umgänge och vårdnad.

Helt gratis. Ingen bindning. Ingen väntetid. Inget medlemskap i forumet krävs.

*Max en konsultation per person.