Guide: Vad kostar en vårdnadstvist och hur betalar man?

1. Vad kostar en vårdnadstvist?

1.1 Inledning

En tvist som berör frågor om vårdnad, umgänge eller boende för barn brukar kallas vårdnadstvist eller vårdnadsmål.

Det är en advokat eller jurist som hjälper dig. Dessa tar nästan uteslutande betalt per timme.

Du kan oftast få ekonomisk hjälp genom din hemförsäkring (rättsskydd) eller genom staten (rättshjälp) om du saknar rätt till rättsskydd och har dålig ekonomi.

Här förklarar vi först alla kostnader som uppstår i samband med en vårdnadstvist. Därefter går vi igenom rättsskydd eftersom om du har rätt till rättskydd, har du inte rätt till rättshjälp genom staten. Till sist går vi igenom hur rättshjälp fungerar.

1.2 Exakt vilka kostnader uppstår i en vårdnadstvist?

Varje ärende är unikt och många gånger kan föräldrar komma överens under processens gång vilket betyder att du inte behöver betala för alla moment nedan. Men om vi tittar på en typisk vårdnadstvist som går hela vägen till domslut brukar kostnadsposterna se ut så här:

– En inledande konsultation med en advokat.

– Tid din advokat lägger på att gå igenom ditt ärende och förbereda en stämningsansökan. En stämningsansökan kan i korthet beskrivas som ett dokument där det framgår vad du vill uppnå, exemplevis ensam vårdnad, vad anledningen är till dina önskemål och vilka bevis du har. Har du blivit stämd så är det istället ett så kallat svaromål din advokat arbetar på. Innehållet är i grova drag detsamma som en stämningsansökan. En stämmer och motparten svarar med sina egna önskemål, anledningar och bevis.

– Tid din advokat lägger på att upprätta och posta din stämningsansökan, eller svaromål, till tingsrätten. Den som stämmer måste också betala 900 kr i ansökningsavgift till tingsrätten tillkommer.

– Konsultation med din advokat innan muntliga förberedelsen på tingsrätten.

– Din advokat företräder dig under muntliga förberedelsen på tingsrätten.

– Konsultation med din advokat inför huvudförhandling på tingsrätten.

– Din advokat företräder dig under huvudförhandlingen på tingsrätten.

– Din advokat hjälper dig se till att domen verkställs.

– Eventuella kostnader för bevis, vittnen, expertutlåtande och så vidare.

Det är ersättningen till din advokat som står för den absoluta majoriteten av dina kostnader.

 

1.3 Vad kostar en advokat per timme?

Det är upp till varje advokat att själv bestämma vad han eller hon vill debitera per timme. Många ligger i nivå, eller högre, med den så kallade rättshjälpstaxan som för år 2024 är 1913,75 kr per timme.

Rättshjälpstaxan bestäms av domstolen och det kommer framgå längre ner varför den har betydelse. Men i korta drag så är det denna summa staten använder när de erbjuder ekonomisk hjälp till de som inte har råd med en advokat (rättshjälp). Samt försäkringsbolag när de bestämmer hur mycket de är villiga att betala ut för juridisk hjälp.

 

1.4 Hur många timmar behöver en advokat lägga på en vårdnadstvist?

Varje ärende är unikt men räkna med 20-90 timmar för ett genomsnittligt ärende. Mindre om du och din motpart lyckas komma överens i ett tidigt skede. Mer om domslutet överklagas.

 

1.5 Exempel på totala kostnader i en genomsnittlig vårdnadstvist

Om din advokat debiterar 2000 kr per timme och behöver lägga ner 60 timmar på ditt ärende blir den totala kostnaden 120 000 kr.

Ansökningsavgift till tingsrätten på 900 kr och eventuella kostnader till vittnen, expertutlåtande, bevis etc. brukar inte ha så stor betydelse i en vanlig vårdnadstvist.

OBS: Detta exempel tar inte hänsyn till den hjälp du kan få genom hemförsäkring (rättsskydd) eller statlig hjälp (rättshjälp). Se exempel nedan under rättsskydd och rättshjälp för fler exempel.

 

 

1.6 Behöver den som förlorar en vårdnadstvist på tingsrätten betala motpartens kostnader?

I vanliga tvister är huvudregeln att den som förlorar måste betala motpartens kostnader för ett juridiskt ombud (oftast en advokat).

I vårdnadstvister är dock huvudregeln att varje part står för sina egna kostnader (6 kap. 22§) även om man förlorar.

Du betalar alltså bara för dina egna kostnader oavsett om du “vinner” eller “förlorar”.

Det finns dock undantag från denna regel och det är om en av parterna agerat vårdslöst eller startat en vårdnadstvist i onödan. Tillämpning av detta undantag är sällsynt och har du en advokat som hjälper dig är det väldigt sällsynt.

 

1.7 Måste man anlita en advokat i en vårdnadstvist?

Det finns inget krav på att anlita en advokat. Du kan företräda dig själv. I majoriteten av vårdnadstvister brukar föräldrarna ha en advokat som för deras talan.

 

 

1.8 I vilket skede bör du kontakta en advokat?

Så fort du märker att det inte går att lösa dina problem är det en god idé att kontakta en advokat för en initial konsultation. Det räcker kanske med en timme.

Du får feedback på ditt ärende, tips på hur du eventuellt kan lösa tvisten utan att gå till domstol, vad du bör och inte bör säga eller göra tills tvisten är löst. Ingen större skillnad jämfört med om du skulle vara misstänkt för ett brott.

Behöver du söka ekonomisk hjälp senare (rättsskydd eller rättshjälp) så är det oftast ett krav att du själv betalat för en timmes rådgiving. Så pengarna är inte bortkastade om ditt ärende går till domstol.

 

2. Vilka möjligheter finns det till ekonomisk hjälp för en vårdnadstvist?

Det finns två sätt att få hjälp med dina kostnader för att driva ett rättsligt ärende (rättegångskostnaderna) vid en vårdnadstvist.

  1. Genom rättsskydd som finansieras av ditt försäkringsbolag.

  2. Genom rättshjälp som finansieras av staten.

Alla är dock inte berättigade till rättsskydd eller rättshjälp. De personer som inte blir beviljade rättsskydd eller rättshjälp får själva stå för sina kostnader i ärendet.

Här går vi igenom dina möjligheter till ekonomisk hjälp vid en vårdnadstvist på ett snabbt och lättförståeligt sätt. Oftast hjälper din advokat dig att gå igenom dina alternativ och upprätta en ansökan om rättsskydd/rättshjälp i ärendet. Men det kan vara bra att veta vad som gäller.

3. Rättsskydd genom hemförsäkring

3.1 Inledning – Vad exakt betyder rättsskydd?

Rättsskydd är en typ av försäkring som ingår i många försäkringar, exempelvis din hemförsäkring. De flesta har ett rättsskydd utan att vara medvetna om det.

Rättskyddet innebär att försäkringsbolaget betalar en del av dina juridiska kostnader som uppstår i en vårdnadstvist. Det vanliga är att försäkringsbolagen täcker mellan 75–80% av dina kostnader, upp till ett visst maxbelopp.

Alla försäkringsbolag har olika villkor och vi ger en övergripande bild här under. Du bör alltid kontrollera med ditt försäkringsbolag vad som gäller i just ditt fall. Eller låta din advokat undersöka det.

3.2 Vilka typer av försäkringar inkluderar rättsskydd?

I hem-, villa- och fritidshusförsäkringar ingår ofta ett rättsskydd. Detsamma gäller även vissa bil- och båtförsäkringar.

3.3 Hur vet du om du har rättsskydd i din hemförsäkring?

De flesta har en försäkring med någon typ av rättsskydd. Kontakta ditt försäkringsbolag eller be en advokat hjälpa dig titta igenom villkoren.

4. Rättshjälp

4.1 Vad betyder rättshjälp?

Rättshjälp innebär att du under vissa omständigheter kan få en stor del av den juridiska kostnaden betald av staten. Det är ett skyddsnät för dig som inte kan få rättslig hjälp på annat sätt.

Vem hanterar rättshjälpen?

Rättshjälpsmyndigheten

4.2 Vem kan få rättshjälp?

  • Om du saknar försäkring med rättsskydd.

  • Om du inte har en försäkring men på grund av din ekonomiska situation borde ha haft en försäkring, kan du inte få rättshjälp.

  • Har du inkomster på mer än 260 000 kronor per år, har du inte rätt att få rättshjälp.

  • För att få rättshjälp ska du som huvudregel först haft en timmes juridisk rådgivning, dvs konsulterat en jurist under en timmes tid.

  • Du ska ha behov av juridisk hjälp och det ska vara rimligt att staten bidrar till dina kostnader i tvisten. Denna bedömning gör Rättshjälpsmyndigheten eller domstolen (om ärendet redan är under handläggning).

4.3 Ansöka om rättshjälp för vårdnadstvist

Det är i regel bra att börja med att kontakta en jurist för att tillsammans med denne gå igenom ditt ärende. Om juristen gör bedömningen att du har rätt till rättshjälp och ni beslutar att gå vidare med ärendet till domstol så hjälper juristen till med att fylla i en blankett kallad “ansökan om rättshjälp”. Blanketten inges därefter till Rättshjälpsmyndigheten eller till domstolen.