Var ska barnens boende vara efter en skilsmässa?

Barnets boende efter skilsmässa

Har ni gemensam vårdnad och inte är överens om hos vem barnet/barnen ska bo hos efter skilsmässan så kan en domstol besluta detta åt er. Att domstolen ska ta ett sådant beslut kan ni exempelvis yrka på i ansökan om skilsmässa.

Domstolen styrs av principen om barnets bästa när det gäller alla beslut som rör vårdnad, boende och umgänge. Se 6 kap. 5 § föräldrabalken (FB) här. När domstolen har att besluta i en boendefråga ska barnet/barnens behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna beaktas. Har ni en god samarbetsförmåga kan domstolen fatta beslutet att barnet/barnen ska bo hos er växelvis. I bedömningen ingår även om det finns risk för att barnet kan komma att utsättas för exempelvis övergrepp eller far illa på annat sätt. Barnets åsikt i frågan kan även vara av betydelse i domstolens bedömning beroende på barnets ålder och mognad.

Domstolen ska se till att boendefrågan blir “tillbörligt”, det vill säga tillräckligt, utredd. Innan domstolen kan avgöra frågan ska Socialnämnden ges tillfälle att lämna upplysningar. Det föreligger en skyldighet för Socialnämnden att lämna upplysningar som kan vara av betydelse för bedömningen.

Få 20 minuters gratis rådgivning från jurister specialiserade på vårdnad, boende och umgänge

Ring 010-1751249 för 20 min gratis rådgivning av jurist kring vårdnad, boende och umgänge av barn. Erbjudande från skilsmässa.se.