Hem | Så här skiljer du dig | Juridik | Sök advokat | Träffa psykolog | Artiklar

Bodelning

Hej!
Om jag äger en bil värd 40000kr. Två lån på 50.000kr respektive 19.000kr i mitt namn.
Vad händer med detta vi en bodelning om vi varit gifta när dessa skulder och tillgång i bilvärde uppstod?

För det första så är det värdet på tillgångar o skulder på brytdatum som gäller, bara så det inte blir några missförstånd redan där.

Dina tillgångar läggs på din lott, sen dras dina skulder bort ifrån det o så har dina nettotillgångar fastställts.
Samma sak med din make/makas tillgångar o skulder.
Efter det så jämförs era potters värde och en skifteslikvid fastställs för att jämna ut ev skillnader i nettotillgångar.

Om de värden du skriver stämmer med värdet på brytdatum så kommer dina nettotillgångar fastställas till en skuld på 29.000:-
Sen måste ju även din make/makas nettotillgångar fastställas.
Allt gemensamt ägt giftorättsgods ska ju också värderas och fördelas på era respektive lotter.

Dessa summor är innan brytdatumet för skilsmässans registrering.
Hon har mig veterligen inga skulder eller tillgångar.
Betyder det att min före detta då ska betala mig 14500kr?

Ja, men nej.

Du får tillgodoräkna dig motsvarande summa mer av giftorättsgodset i lottläggningen.
Men om inget övrigt giftorättsgods finns så blir det inget tyvärr.

Hade dina tillgångar överstigit dina skulder så att du hade haft positiva nettotillgångar så hade du dock tvingats ge hälften av detta till makan.

Så funkar det i stort…

Men i alla fall så behöver jag inte betala henne för bilen?
Och skulle kunna ha den skulden som “säkerhet” om hon skulle kräva mer möbler eller ersättning för de möbler hon inte tog med sig alltså?
Hon har tagit allt från hemmet hon ville ha, så den delen är vi muntligen överens.

Vänta här nu lite…

Var och en räknar ihop värdet av dennes giftorättsgods och drar i från skulder. Blir det bara skulder kvar då så delas inget för skulder delas ej.
Om ditt enda giftorättsgods består av bilen med skulder så har ju du alltså inget att bidra med till det gemensamma boet.

1 gillning

Inga fastigheter?
Inget privat pensionssparande/ annat sparande?

Fastigheten är klar via partiellbodelning. Varsitt pensionssparande och inget eget sparande egentligen. Några tusen var när skiljsmässan registrerades.

Är pensionssparandet privat ska det ingå i bodelningen.
Har ni delat fastigheten tidigare innan skilsmässan?

Först summeras vars och ens tillgångar.
Därefter vars och ens skulder.
Skulderna dras ifrån tillgångarna.
Överskottet delas på två.
Om den ena har mer tillgångar än den andre ska den som har mer betala det som fattas.
Jag vet inte hur det blir om det är skulder. En bekant till mig blev betalningskyldig för sin ex mans lån när han dog. Jag tror var och en behåller skulderna så finns det inget överskott att dela så delas inte underskottet utan var och en står för sina skulder tror jag men alla tillgångar som är giforättsgods inklusive privat pensionssparande ska med.

Exempel på bodelningsavtal
Siffrorna exempel.

Bodelningsavtal

Undertecknade parter, N N, och M M, har beslutat att förrätta bodelning med anledning av att ansökan om äktenskapsskillnad ingivits till Ns tingsrätt.

Det antecknades

att äktenskapsförord ej förelåg,

att parterna är överens om att tillgångarna och skulderna upptas till värde per den dag månad år.

att N N är ensam lagfaren ägare av fastigheterna Ort 1 fastighetsbeteckning och Ort 2 fastighetsbeteckning och svarar ensamt för banklån hos bank knutna därtill,

att fastigheten marknadsvärderats till 500 000 kronor, vilket motsvarar vad den anskaffats för. Parterna är därför överens om att nettovärdet ska vara detsamma varmed eventuella latenta försäljningsutgifter ej beaktas,

att ovanstående fastighet belastas med lån hos bank med en sammantagen kapitalskuld om 400000 kronor, bestående av två bolån, ett topplån och ett privatlån,

att fastigheten Ort 2 fastighetsbeteckning marknadsvärderats till 200 000 kronor (+/- 20 000 kronor) och anskaffades för 100 000 kronor. På fastigheten har förbättringsarbeten gjorts till en kostnad om 150 000 kronor (140 000 + 10 000) som vid en framtida försäljning får göras avdrag mot kapitalvinsten för. Parterna är dock överens om att nettovärdet ska anses vara 200 000 kronor, varmed försäljningsutgifter och skatteavdrag för eventuell latent kapitalförlust ej beaktas,

att N N i övrigt innehar disponibla medel på bank om 20 000 kronor och eget pensionssparande om 150 000 kronor, som parterna är överens om att latent skatt ska beaktas för och därför uppskattningsvis upptas till 105 000 kronor (150 000 – 30% x 150000). Utöver lånen hänförliga till fastigheten innehar N N även skuld till kreditbolag 1 och kreditbolag 2 om 2000 kronor respektive 1000 kronor,

att N Ns nettogiftorättsgods därmed uppgår till 422 0000 kronor (500000 – 400000 + 200000 + 20 0000 + 105000 – 2000 – 1000),

att M M innehar disponibla medel på bank om 15 000 kronor, eget pensionssparande om 100 000 kronor som beaktat latent skatt uppskattningsvis ska upptas till 70 000 kronor (100 000 – 30% x 100 000) samt en Bilmärke årsmodell med av parterna uppskattat marknadsvärde 10 000 kronor. Några skulder föreligger inte för N N,

att M Ms nettogiftorättsgods därmed uppgår till 95 000 kronor (15 000 + 70 000 + 10 000),

att det sammanlagda nettogiftorättsgodset i boet uppgår till 517 000 kronor (422 000 + 95 000) varav parternas respektive bodelningsandel är hälften (1/2), således 258 500 kronor,

att N N genom bodelningen behåller fastigheterna Ort 1 fastighetsbeteckning och Ort 2 fastighetsbeteckning och ska således fortsatt vara ensam lagfaren ägare till dessa.

Vid en eventuell framtida försäljning av dessa svarar därmed N N ensamt för samtliga därav uppkommande kostnader såsom mäklararvode och eventuell kapitalvinstskatt. För det fall försäljning medför kapitalförlust gynnar skatteavdraget mot övriga inkomster som förlusten medför ensamt N N,

att N N genom bodelningen behåller betalningsansvaret för samtliga banklån som någon av fastigheterna belastas av. Från och med datum för parternas undertecknande av denna handling ska N N ensamt svara för samtliga räntor eller andra kostnader liksom amorteringar hänförliga till dessa lån, för vilka M M ska hållas skadelös,

att parterna sämjevis fördelat lösöret emellan sig vilket i grova drag stadfästs i lista benämnd ”bilaga till bodelningsavtal”,

att vardera parten behåller dennes övriga innestående medel på bank. Detta gäller likvida medel (bankkonton), värdepapper, fonder, aktier och individuella pensionssparanden samt övriga engagemang som kan tänkas innehas på bank,

att var och en av parterna, utöver vad som överenskommits i detta avtal, behåller sin egendom vari den andra parten inte äger rätt och sina skulder för vilka den andre parten inte ansvarar,

att N N, för att parterna slutligt ska ha erhållit sin bodelningsandel, ska utge en bodelningslikvid om 163500 kronor ( 353500 - 517000) till M M, vilken ska utges genom att beloppet inbetalas inom 30 dagar, från datum för parternas undertecknande av denna handling, till konto som M M uppger.

I händelse att betalning ej erläggs inom föreskriven tid förfaller ovan nämnda belopp till omedelbar betalning jämte ränta enligt 6 § räntelagen fram till dess att hela beloppet har erlagts,

att parterna gemensamt, i lika delar, ansvarar för kostnaden för upprättandet av denna handling,

att bodelningshandlingen upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit varsitt.

Detta avtal, som avser en fullständig fördelning av samtliga tillgångar och skulder, ska gälla som vår bodelning.

Vi förklarar oss till alla delar nöjda med denna bodelning. Genom denna bodelning är samtliga våra mellanhavanden på grund av bodelning till följd av äktenskapsskillnad slutligt reglerade. Ingen av oss har ytterligare krav på den andre med anledning av vår bodelning av det ovanstående.


Ort och datum Ort och datum


Namn Namn

Japp, partiell bodelning på fastigheten. Så den tog jag och kompenserade henne ekonomiskt.