Inledning

Vid en skilsmässa är en särskild fråga hur man ska göra med en lägenhet som man gemensamt bor i men inte äger. Mot bakgrund av bostadsbristen i Sverige är det inte sällan som båda makar väldigt gärna vill behålla bostaden efter att skilsmässan är klar. Vem av makarna som ska få behålla lägenheten avgörs av vem som har det största behovet av den. Det finns olika faktorer som påverkar bedömningen av vem som har störst behov. Nedan följer en rad exempel på vad som kan påverka bedömningen om vem som har störst behov av hyresrätten.

Att bedöma behovet

Att den av makarna med det största behovet av att få bo kvar också ska få behålla den gemensamma bostaden vid skilsmässa framgår av 11 kap. 8 § Äktenskapsbalken (ÄktB). Att hyresrätter räknas som gemensam bostad framgår av 7 kap. 4 § ÄktB. Observera dock att lägenheten måste ha varit just gemensam. Detta innebär förenklat att båda makarna ska ha bott tillsammans i lägenheten.

Frågan blir då hur man bedömer vem som har störst behov av att behålla lägenheten vid en skilsmässa. Man kan beakta om den ena maken kan hyra en annan lägenhet eller på annat sätt skaffa ny bostad. Om det finns gemensamma barn och en av makarna får ensam vårdnad vid skilsmässan brukar denne också anses ha störst behov av att få bo kvar. Det går också att beakta makarnas ålder, hälsa samt avstånd till arbete och liknande. Det är en bedömningsfråga om vem som har störst behov av att behålla lägenheten och det kan därför ibland vara svårt att säkert säga vem som ska få bo kvar. Om man inte är överens måste man i värsta fall tvista om det i domstol eller låta det avgöras av en bodelningsförrättare. I dessa fall blir det viktigt att visa varför just du har det största behovet av att behålla bostaden. Om man inte är överens i frågan kan det därför vara bra att uppsöka juridisk expertis i form av till exempel en advokat.

Powered by Froala Editor