Inledning

När det handlar om vårdnad, boende och umgänge så är det principen om barnets bästa som styr vem som exempelvis får vårdnaden vid en eventuell vårdnadstvist. Det är därmed inte föräldrarnas behov och intressen som sätts i första rummet utan det är barnets/barnens. Har ni gemensam vårdnad om barnet/barnen så är det ni båda som kommer vara vårdnadshavare även efter skilsmässan. Detta beror dock på om ni framställer yrkanden om ensam vårdnad vid ansökan om skilsmässa.

Barnets bästa vid skilsmässa

Vid bedömningen av barnets bästa ska domstolen fästa vikt vid om det finns risk för att barnet kan råka illa ut exempelvis utsättas för övergrepp eller olovligen föras bort. Domstolen ska även fästa vikt vid att barnet får en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Beroende på barnets ålder och mognad kan även dess een vilja ha betydelse i domstolens bedömning om vem som ska få ensam vårdnad eller om vårdnaden ska vara gemensam. Samarbetssvårigheter mellan föräldrarna är en omständighet som kan ha betydelse om vem som kan komma att få ensam vårdnad.

Även om ni båda vill eller kan tänka er att ha gemensam vårdnad så kan domstolen – i mål om äktenskapsskillnad (skilsmässa) – besluta att det endast är en av er som får ensam vårdnad. Detta om det är uppenbart att gemensam vårdnad inte är förenlig med principen om barnets bästa. Det kan även vara så att en förälder "vid utövandet av vårdnaden om ett barn gör sig skyldig till missbruk eller försummelse eller i övrigt brister i omsorgen om barnet på ett sätt som medför bestående fara för barnets hälsa eller utveckling". I ett sådant fall kan domstolen lämna vårdnaden till den andra föräldern. Detsamma gäller om ena föräldern anses vara "varaktigt förhindrad att utöva vårdnaden". Skulle det vara så att domstolen kommer fram till att båda föräldrarna brustit i vårdnaden om barnet eller är varaktigt förhindrade att utöva vårdnaden så kommer vårdnaden tillfalla en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare.

Se bestämmelser om vårdnad etc. i föräldrabalken här.

Läs även vår artikel "Vårdnadstvist - Tips från advokat"

Powered by Froala Editor