Skiljas i Sverige

Skilsmässa från en utländsk medborgare går till på samma sätt som en vanlig skilsmässa. Om den ena maken motsätter sig skilsmässa måste den som vill få igenom en sån lämna in ansökan om stämning till behörig tingsrätt. Tingsrätten får ta upp äktenskapsmålet bland annat om svaranden (d.v.s. den som inte vill skilja sig) bor i landet eller om käranden (den som ansökt) bor i landet och är svensk medborgare.

Om endast den ena maken vill skilja sig, och man alltså inte är överens om skilsmässa, måste som vanligt betänketid enligt Äktenskapsbalken (ÄB) 5 kap 2 § beaktas. Detta innebär att man måste vänta i sex månader innan skilsmässan kan gå igenom. Anledningen är att inget förhastat beslut ska tas. En skilsmässa är ofta känslosam men om man ger makarna lite tid att tänka igenom beslutet finns nog större chans att det blir känslomässigt rätt. En viktig sak är dock att betänketiden kan sättas ur spel om exempelvis makarna inte har levt tillsammans under de senaste två åren.

Ansökan kan också göras i den andra partens land

Det kan även nämnas att det är möjligt att ansöka om skilsmässa i ett annat land och enligt detta lands lag. Det kan till exempel vara fördelaktigt om man ingått äktenskapet i det landet. Ett beslut om skilsmässa får då verkan även i Sverige enligt lag 1904:26 s.1 3 kap 7 §. Man måste dock ansöka om att få skilsmässan registrerad i folkbokföringsregistret.

En annan sak att tänka på är att en person utan svenskt medborgarskap kan mista sitt uppehållstillstånd om han eller hon skiljer sig från sin svenska maka/make, eftersom ett äktenskap ofta är en stark grund till uppehållstillstånd.

Något som kan vara värt att se över, för den av makarna som är utländsk medborgare, är vad som gäller för permanent uppehållstillstånd. Om man exempelvis ansöker om skilsmässa efter enbart ett par månader har man förmodligen inte hunnit få varken permanent uppehållstillstånd eller svenskt medborgarskap, vilket innebär att man kan bli utvisad ur landet. Som huvudregel gäller att man kan ansöka om permanent uppehållstillstånd om man bott tillsammans med någon i Sverige i tre år.

Powered by Froala Editor