Föds ett barn inom äktenskapet så tillfaller vårdnaden båda makarna

Skulle det vara så att föräldrarna inte är gifta med varandra så är det mamman som automatiskt får ensam vårdnadnad. För att båda föräldrarna ska få vårdnaden om barnet kan en begäran om gemensam vårdnad lämnas in till en domstol. Det går även bra att registrera gemensam vårdnad hos Skatteverket efter anmälan till Socialnämnden i samband med exempelvis faderskapsbekräftelse eller efter anmälan till Skatteverket. En annan möjlighet är att gifta sig med varandra efter barnets födelse. Detta regleras i 6 kap. 3 och 4 §§ föräldrabalken (FB) som ni kan hitta här.

Yrka på ensam vårdnad i din skilsmässoansökan

Vid skilsmässa är huvudregeln att vårdnaden tillfaller båda vårdnadshavarna, se 6 kap. 3 § andra stycket FB. Vem av er som ska ha vårdnaden eller om ni ska ha gemensam vårdnad är uppgifter som ni får yrka på när ni ansöker om skilsmässa. Yrkandet skriver ni ner på er ansökan om skilsmässa.

Är ni inte överens om vem som ska ha vårdnaden kan ni båda yrka på ensam vårdnad. Om du vill ansöka om ensam vårdnad men barnets pappa/mamma inte går med på det, bör du konsultera en advokat först. Exempelvis vårdnadstvist.se.

Det kan dock vara så att ni i och för sig kan tänka er att ha gemensam vårdnad om det är det bästa för barnen/barnet. Är ni inte villiga att ha gemensam vårdnad kan inte domstolen välja detta alternativ utan måste besluta vem av er som är lämpligast som vårdnadshavare, se 6 kap. 5 § andra stycket FB. Det kan även vara så att en av er vill ha ensam vårdnad och den andra vill ha gemensam vårdnad. I ett sådant fall kan domstolen besluta om gemensam vårdnad även om det endast är en av er som yrkat på detta. Domstolen styrs av principen om barnets bästa vilken är avgörande för alla beslut som rör barnets vårdnad, boende och umgänge.  

Läs även vår artikel "Vårdnadstvist - Tips från advokat"

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor