Att räkna ut om man måste ge maken pengar

Vid en skilsmässa ska all egendom som huvudregel delas lika mellan makar oavsett om någon av makarna äger mer egendom än den andra maken. Den make som äger mer måste då ge den andra egendom för att båda ska få lika mycket med sig ur skilsmässan. Om du till exempel äger huset, lägenheten eller har en större mängd pengar på banken som din make eller maka inte har kan detta betyda att du måste ge din make en viss summa pengar.

Reglerna som handlar om makars egendom i äktenskap och vid skilsmässa är många och de finns i 7 kap. och 9-14 kap. Äktenskapsbalken (ÄB). När man ska skiljas gör man en bodelning. Rent praktiskt kan man lägga ihop marknadsvärdet av allt man äger och räkna ut vad man själv totalt äger. Sedan gör man likadant med allt som den andra maken äger. Därefter lägger man ihop allt båda äger och delar det med två. Den siffra man då får ut blir värdet på egendom som båda makarna var för sig ska få behålla när skilsmässan är klar. Den make som äger mer än den andre maken måste därför kompensera den maken som äger mindre. Det enkla svaret är därför att om du äger mer än din make måste du ge pengar till din make så att denne efter skilsmässan får egendom till lika stort värde som du själv. Denna huvudregel har dock några undantag.

Undantag - äktenskapsförord och gåvor

Man kan genom äktenskapsförord avtala om att viss egendom eller all egendom inte ska ingå i bodelningen. Man kan även ha fått en gåva eller ett arv som getts med villkoret att egendomen ska vara enskild. I dessa fall blir egendomen vad man inom juridiken kallar just enskild egendom. När egendom är enskild innebär det förenklat att den inte behöver beaktas när man delar upp alla ägodelar. Om man till exempel äger en bil som är enskild egendom behöver den inte räknas in i den egendom som ska delas med maken. Även om du äger mer egendom än din make behöver du inte kompensera din make och ge ut pengar om det du äger mer av är enskild egendom. I mer ovanliga fall kan man även jämka bodelningen. Detta innebär att vissa omständigheter gör att det finns skäl för den som äger mer att också få behålla mer än den andra maken. Jämkning är dock mindre vanligt och måste oftast göras genom tvist i domstol.

SkilsmässaOnline.se

Vill ni själva komma överens om hur ni vill dela upp era tillgångar kan ni använda er av en tjänst som SkilsmässaOnline.se. De upprättar det formella bodelningsavtal ni behöver, men ni fyller själva i hur ni vill dela upp era tillgångar. Avtalet är juridiskt giltigt. 

Powered by Froala Editor