CSN-skulder räknas in i en bodelning vid skilsmässa

Vid en bodelning delas alla gemensamma tillgångar mellan makarna. Huvudprincipen är att båda ska få med sig lika mycket ur skilsmässan. Detta är även tänkt att gälla om den ena maken råkar äga mer än den andra. Eftersom skulder minskar din totala egendom får man därför göra avdrag för sina skulder.

Mer om den så kallade skuldtäckningen

Regler om skulder finns i 2 § kap. 11 Äktenskapsbalken. Bestämmelsen reglerar det som kallas skuldtäckning som aktualiseras i samband med skilsmässa. Skuldtäckning betyder förenklat att man från sina egna tillgångar först får "dra av" sina skulder innan man räknar ihop båda makarnas egendom som sedan delas rakt av mellan makarna. Regeln finns för att det ska bli rättvist mellan makarna. Det är nämligen det överskjutande värdet av ens totala tillgångar och skulder som ska räknas.

Rent praktiskt räknar man ihop sina tillgångar. Sedan drar man av sina skulder. Om man som exempel har 100 000 kr i tillgångar och 50 000 kr i studieskulder blir övervärdet helt enkelt 50 000 kr. Det finns dock vissa regler kring skulderna som man bör komma ihåg. Särskilt en av reglerna kan vara extra viktig när det gäller just studieskulder. Studieskulder uppgår nämligen ofta till ganska stora belopp. Det kan röra sig om till exempel 300 000 kr. Om man då äger tillgångar för 100 000 kr är man alltså totalt sett skuldsatt med 200 000 kr. Man får dock inte räkna med sig dessa 200 000 kr gentemot den andra maken när man lägger ihop vad man totalt äger i egendom och sedan delar med två. I detta fall blir istället värdet som man använder sig av helt enkelt 0 kr och inte -200 000 kr. Har man större skulder än tillgångar blir alltså resultatet att man får ta del av hälften av den andra makens övervärde vid skilsmässan.

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor