Hur ansöker man om bodelningsförrättare?

Vad är en bodelningsförrättare?

Kan ni inte komma överens om er bodelning måste ni ansöka hos tingsrätten om en bodelningsförrättare som gör en tvångsdelning. En bodelningsförrättare är en opartisk advokat utsedd av tingsrätten som ni betalar själva.

Så här ansöker du om bodelningsförrättare

För att få en bodelningsförrättare ansöker du hos tingsrätten.

Glöm inte:
– Bifoga personbevis
– Betala ansökningsavgiften på 900 kr

Att upprätta en ansökan om bodelningsförrättare kan du göra själv.

Jag anser dock att det är klokt att ta hjälp en av jurist eller advokat som specialiserat sig på ekonomisk familjerätt för att få rådgivning eller företrädas av ombudet under bodelningsförrättarens handläggning av ärendet.

Båda parter i en bodelningstvist brukar oftast ha ett ombud som ser till att deras klienters intressen skyddas under processen.

Kostnader

Innan man ansöker om en bodelningsförrättare ska man även tänka på att en bodelningsförrättare tar betalt för all tid som denne lägger ner i ärendet. Kostnaden kan bli omfattande, så man bör överväga hur mycket man har att vinna på att få ett tvångsbeslut från en bodelningsförrättare innan man ansöker.

Ni betalar själva för bodelningsförrättaren.  Det enda tingsrätten gör är att utse en bodelningsförrättare åt er.

Bodelningsförrättare brukar kräva förskottsbetalning för sitt arbete. Förskottet utgör klientmedel hos bodelningsförrättaren. Om kostnaden för bodelningsförrättarens arbete inte uppgår till inbetalda förskott kommer förskotten att återbetalas. 

Utgångspunkten är att parterna ska dela solidariskt på kostnaden för bodelningsförrättaren.  

Det är många som ansöker om bodelningsförrättare som inte har råd att betala. Då blir inget gjort.

Övrigt

Frågor om “nyttjanderättsersättning” uppkommer ofta vid bodelningar.

Nyttjanderättsersättning kan den make som ensam nyttjar en gemensamt ägd bostad bli ålagd av bodelningsförrättare att betala. Det finns omfattande praxis på området. Förenklat kan man säga att nyttjanderättsersättning innebär att den som ensam nyttjar den andre makens egendom kan anses göra en obehörig vinst genom sitt nyttjande av den andre makens egendom. Vanligt är att den make som kvarbor i gemensamt ägd bostad betalar hela kostnaden för bostaden, ex. räntekostnader m.m. Om en make betalar för kostnader som rätteligen skulle betalats av den andre maken kan regresskrav framställas. Regresskrav för betalning av den andre makens kostnader kan kvittas mot ett krav på nyttjanderättsersättning.

Behöver du göra en en bodelning?

Få hjälp med din bodelning på skilsmässa.se. Se här.