Vad ingår i bodelning vid skilsmässa?

Vilka tillgångar ska ingå i en bodelning?

I grova drag kan man säga att alla tillgångar som fanns på den så kallade brytdagen (dagen er ansökan om skilsmässa inkom till tingsrätten) ska ingå i bodelningen.

Finns det några tillgångar som inte ska tas med i en bodelning vid skilsmässa?

Personliga saker av viss karaktär

Varje make får från bodelningen i skälig omfattning ta undan kläder och andra föremål som maken har uteslutande till sitt personliga bruk, liksom personliga presenter. Om den ena maken är död, gäller denna rätt endast för den efterlevande maken.

Enskild egendom

Egendom som har gjorts till enskild genom äktenskapsförord, liksom vad som har trätt i stället för sådan egendom samt avkastning av denna som är enskild egendom, skall bara ingå i bodelning om makarna kommer överens om det vid bodelningen. Detsamma gäller sådan rätt till pension på grund av försäkring eller pensionssparavtal.

Har makarna kommit överens om att enskild egendom skall ingå i bodelningen, skall sådan egendom vid bodelningen anses utgöra giftorättsgods.

Makarna kan alltså komma överens om att viss enskild egendom ändå ska ingå i bodelning.

Ersättning för personskada

Varje make får från bodelningen ta undan egendom som maken har fått i ersättning för  personskada och kränkning samt avkastning av egendomen.

Ersättning för inkomstförlust

Ersättning för inkomstförlust eller för kostnader får dock tas undan endast i den mån ersättningen avser tiden efter det att talan om äktenskapsskillnad väcktes eller dödsfallet inträffade. Rätten att ta undan egendom gäller också vad som har trätt i stället för sådan egendom som anges i första meningen. Om den ena maken är död, gäller rätten att ta undan egendom enligt första stycket endast för den efterlevande maken.

Rättigheter som inte kan överlåtas eller som i annat fall är av personlig art

Rättigheter som inte kan överlåtas eller som i annat fall är av personlig art skall inte ingå i bodelning om det skulle strida mot vad som gäller för rättigheten. Dessutom skall pensionsrättigheter, även om de inte är av sådant slag som avses i första meningen, undantas från bodelning.

Vissa pensioner

Ska pensioner ingå i en bodelning vid skilsmässa?

Svar: Förenklat kan man säga att privat pensionssparande ingår i bodelningen. Tjänstepension ingår vanligtvis inte. Dock finns undantag. Om ni har svårt att bedöma om försäkring eller pensionsförsäkring ska ingå eller ej, kontakta försäkringsbolaget i fråga.

Vid bodelning med anledning av en makes död skall en rätt till pension som den efterlevande maken har på grund av pensionssparavtal enligt lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande inte ingå i bodelningen. Detsamma gäller en rätt till pension som den efterlevande maken har på grund av en försäkring, om det belopp som skall betalas ut skall beskattas som inkomst. Om pensionssparkontot eller försäkringen ägdes av den avlidna maken, tillämpas i stället bestämmelserna i lagen om individuellt pensionssparande eller försäkringsavtalslagen (2005:104).

Vid bodelning med anledning av äktenskapsskillnad skall en rätt till pension som någon av makarna har på grund av pensionssparavtal enligt lagen om individuellt pensionssparande helt eller delvis undantas från bodelningen, om det med hänsyn till makarnas ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt skulle vara oskäligt att hela pensionsrätten ingick. Detsamma gäller rätt till pension på grund av en försäkring, om det belopp som skall betalas ut skall beskattas som inkomst och försäkringen gäller rätt till

  1. ålderspension eller sjukpension, eller

  2. efterlevandepension om det finns en rätt till utbetalning av pensionen vid bodelningen.

Om ni har svårt att bedöma om försäkring eller pensionsförsäkring ska ingå i bodelningen eller ej, kontakta försäkringsbolaget i fråga.

Angående förmånstagare av försäkring eller pensionsavtal

Om försäkring eller försäkringsbelopp som vid försäkringstagarens död tillfaller en förmånstagare finns bestämmelser i försäkringsavtalslagen (2005:104).

Om förmånstagarens rätt enligt pensionssparavtal finns bestämmelser i lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande.

Vilka skulder ska ingå i en bodelning?

Skulder som utgör så kallad giftorätts gäld och föreligger vid brytdatum ingår i normal fallet i bodelningen. Brytdatum är det datum när tingsrätten mottog ansökan om äktenskapsskillnad.

Att en skuld ingår i bodelningen innebär att make ska erhålla gälds- täckning för skulden. Giftorätts gäld är skulder som inte gjorts enskilda enligt äktenskapsförord och skulder som har sin säkerhet (panträtt) i giftorättsgods.

Enskild gäld, skuld som gjorts enskild genom äktenskapsförord eller som har säkerhet i egendom som utgör enskild egendom ingår inte i bodelningen om det finns tillräckliga värden i den enskilda egendomen för att täcka hela skulden.

Så kallade närstående-skulder, skuld till föräldrar och syskon, kan det ställas högre beviskrav på att bevisa att det faktiskt föreligger. Bevisning för en så kallad närstående-skuld är vanligtvis exempel undertecknat skuldebrev och banktransaktioner på överföringen av lånet. Annan bevisning kan självklart åberopas till styrkande av att en skuld faktiskt föreligger.

Om en make har mer skulder än tillgångar och alltså har ett negativt värde innebär det inte att maken får gälds-täckning ur den andre makens tillgångar. Den maken som har mer skulder än tillgångar lägger istället in noll kronor i bodelningen. Det är därför viktigt den make som har ådragit sig en skuld avräknar skulden mot sitt giftorättsgods (gälds-täckning).

Finns det några skulder som inte ska tas med i en bodelning vid skilsmässa?

Enskild gäld, alltså skulder som gjorts enskilda genom äktenskapsförord eller som har säkerhet i enskild egendom där värdet av den enskilda egendomen täcker skulden tas inte med i bodelningen.

Ska CSN-skulder ingå i bodelningen?

Svar: Just CSN-skulder kan jämkas, eller helt undantas bodelningen. Om en skuld inte tas upp i bodelningen innebär det att maken inte erhåller gälds-täckning för skulden mot sitt giftorättsgods. CSN-skulder kan undantas bodelningen om den andre maken inte fått någon avkastning av utbildningen, vilket skulle kunna ske om skulden uppkommit nära inpå bodelningen.

Behöver du göra en en bodelning?

Få hjälp med din bodelning på skilsmässa.se. Se våra bodelningspaket här.