Vad är betänketid?

Kortfattat:

Om både du och din partner är överens om att skiljas så är huvudregeln att ni ska kunna skiljas direkt. Men ibland kräver lagen att man väntar i minst 6 månader innan man kan skiljas. Det är denna obligatoriska väntetid på 6 månader som kallas “betänketid”. Syftet med betänketiden är att motverka förhastade skilsmässor.

Man ansöker alltså först om skilsmässa hos tingsrätten. Kräver lagen betänketid så skickar tingsrätten därefter hem ett brev med exakt datum för när ens betänketid börjar och när den är över. När betänketiden löpt ut, skickar man in en så kallad “fullföljdsansökan”. Först då skiljs man. Skilsmässan fullbordas med andra ord inte automatiskt efter betänketiden. Man måste skicka in en fullföljdsansökan.

När krävs betänketid för skilsmässa

Det krävs betänketid i följande tre fall. Vi går igenom dem var för sig.

1) När ni båda makarna vill ha betänketid (5 kap. 1 § Äktenskapsbalken).

– Är ni överens om att ni vill ha betänketid, så får ni betänketid. Tingsrätten nekar aldrig en önskan om betänketid, om båda parter vill ha det.

Varför skulle man vilja ha betänketid?
– Vissa är kanske inte helt säkra på om de vill skiljas. Men de vill ändå ansöka om skilsmässa för att sätta igång processen.


2) När bara ena maken vill skiljas (5 kap. 2 § Äktenskapsbalken).

– Vägrar din maka skiljas krävs betänketid.

 Min make bor utomlands och jag vet inte var han bor. Vad gäller då?


3)  Om någon av er varaktigt bor tillsammans med eget barn under 16 år som står under den makens vårdnad (5 kap. 1 § Äktenskapsbalken).

– Bor någon av er med ett barn under 16 år som du/ni har vårdnaden om krävs betänketid.

Min maka/make är inte mamma/pappa till barnet. Krävs betänketid ändå?
Svar ja. Det spelar ingen roll om barnet är ert gemensamma barn eller från ett tidigare förhållande. Det som spelar roll är att barnet är under 16 år, att barnet bor med dig/er och att du har vårdnaden om barnet.

Vårt barn är 16 år. Krävs betänketid?
– Nej. Regeln gäller för barn under 16 år. Dvs 0-15 år.

Vårt barn fyller 16 år om 20 dagar. Krävs betänketid?
– Svar ja. Vill ni inte ha betänketid kan ni helt enkelt avvakta 20 dagar med att skicka in er skilsmässoansökan. Att ert barn är 15 år och 364 dagar har ingen betydelse. Det enda som räknas är om barnet är fyllda 16 år eller ej. Det finns inget i lagen som tar hänsyn till att “barnet strax fyller 16 år”.


Ovanstående är de tre fall där betänketid krävs. Om inget av fallen passar in på er så betyder det att ni kan skiljas direkt, utan betänketid.


Ett par exempel så att det blir lättare att förstå när betänketid krävs:

  • Sven och Lisa behöver inte betänketid, men vill ha det = Betänketid.
  • Anders och Jennifer har inga barn under 16 år och är överens om att skiljas = Ingen betänketid.
  • Johanna och Peter har ett barn som är 17 år och ett barn som 14 år. Båda barnen bor hemma = Betänketid.
  • Tore och Jenny har ett barn som är 17 år som bor hemma = Ingen betänketid.
  • Lisa har ett barn som är 3 år som bor med henne. Hennes make är inte pappa till barnet. = Betänketid.

I nästa steg diskuterar vi de undantag som finns. Dvs. de fall där lagen egentligen kräver betänketid men ändå kan slippa.


Undantag när betänketid egentligen krävs

Kräver lagen att ni måste ha betänketid så finns det ett par undantag ändå. Det är främst det första undantaget som i praktiken tillämpas. Resterande undantag är väldigt ovanliga.
1) “Om makarna lever åtskilda sedan minst två år, har var och en av dem rätt till äktenskapsskillnad utan föregående betänketid.” (5 kap. 4 § Äktenskapsbalken).

– Har du och din make inte bott ihop någon gång alls under de senaste två åren så kan ni slippa betänketid fastän oavsett om det finns barn under 16 år eller en av er vägrar skiljas.

Hur vet tingsrätten om vi bott ihop eller ej de senaste två åren?

I er ansökan yrkar (annat ord för att “begära”) ni på att slippa betänketiden. Detta yrkande måste ni styrka. Det sker oftast med ett så kallat särlevnadsintyg och utdrag från från folkbokföringen. Utdraget från folkbokföringen är ett speciellt personbevis för skilsmässa som man ändå alltid måste skicka med sin skilsmässoansökan.

Hur ser ett särlevnadsintyg ut?

Det finns ingen speciell mall. Har ni valt att hantera er skilsmässa på egen hand så tänk på att intyget tydligt bekräftar att ni inte bott ihop någon gång under de senaste två åren. Att ni signerat intyget. Samt att två vittnen som känner er väl också signerat det. Inkludera även kontaktuppgifter till dessa två vittnen på intyget.

Vad händer om min make bestrider särlevnadsintyget?

Om din make bestrider särlevnadsintyget så tvingas domstolen till mer djupgående undersökningar (se Prop. 1973:32 s 143).

Vi har bara varit gifta i ett år men bott isär i mer än två år. Hur fungerar det?

Det är OK. Se rättsfall NJA 2014 s. 750: Särlevnad före äktenskapet ska beaktas vid prövning av om en dom på äktenskapsskillnad ska föregås av betänketid.

2) “En make har rätt till äktenskapsskillnad utan föregående betänketid om det görs sannolikt att maken har tvingats att ingå äktenskapet eller om maken har ingått äktenskapet före 18 års ålder.” (5 kap. 4 § Äktenskapsbalken)

3) “Om äktenskapet har ingåtts trots att makarna är släkt med varandra i rätt upp- och nedstigande led eller är helsyskon, har var och en av makarna rätt till äktenskapsskillnad utan föregående betänketid.” (5 kap. 4 § Äktenskapsbalken)

4) “Detsamma gäller om äktenskapet har ingåtts trots att någon av makarna redan var gift eller partner i ett registrerat partnerskap och det tidigare äktenskapet eller partnerskapet inte har blivit upplöst.” (5 kap. 4 § Äktenskapsbalken)

5) “Om det är fråga om tvegifte, har var och en av makarna i det tidigare äktenskapet rätt att få detta upplöst genom äktenskapsskillnad utan föregående betänketid. Detsamma gäller om partnerskap registrerats trots att någon av partnerna då var gift.” (5 kap. 4 § Äktenskapsbalken)

Hur lång tid tar det att skiljas med/utan betänketid?

Utan betänketid
Behöver ni inte betänketid så tar det oftast bara ett par veckor för tingsrätten att handlägga er ansökan. Därefter tar det 3 veckor för ert domslut att vinna laga kraft.

Med betänketid

Betänketiden löper alltid på 6 till 12 månader. Det betyder att du måste vänta i minst 6 månader innan du kan skicka in din fullföljdsansökan för att fullborda skilsmässan. Du kan dock vänta upp till 12 mån dock, om du vill. Skickar du inte in en fullföljdsansökan inom 12 månader så skriver tingsrätten av ert ärende. Det blir som att inget hänt och ni blir tvungna att ansöka om skilsmässa på nytt. Då kan ni bli tilldelade en ny betänketid.

Bodelning under betänketid

“Bodelning med anledning av äktenskapsskillnad skall förrättas när äktenskapet har upplösts. Om någon av makarna begär bodelning när ett mål om äktenskapsskillnad pågår, skall bodelningen dock förrättas genast.” (9 kap. 4 § Äktenskapsbalken).

Man kan göra sin bodelning redan under betänketiden och det är vanligt då många vill sälja den gemensamma bostaden eller lägga om bolån.

Det är egendomsförhållandena på den så kallade brytdagen som är grunden för er bodelning. Brytdagen är den dag när er gemensamma ansökan om skilsmässa registrerades hos tingsrätten.

“Bodelning skall göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes.” (9 kap. 2 § Äktenskapsbalken).

Ekonomin under betänketiden

Hur fungerar makarnas ekonomi under betänketiden?
Under betänketiden ska makarna precis som under äktenskapet var och en utifrån sin förmåga bidra till det underhåll som behövs för att deras gemensamma och personliga behov tillgodoses. Detta innebär att om en av makarna har det bättre ställt än den andre, ska den som har det bättre ställt bidra ekonomiskt till den som har det sämre ställt eller svårt att försörja sig själv. Du får inte heller sälja eller belåna den gemensamma bostaden eller bohaget utan den andres samtycke under betänketiden.

Fullfölja skilsmässan efter betänketiden

Efter betänketiden löpt ut måste du/ni posta en fullföljdsansökan till tingsrätten för att fullborda skilsmässan.

Källor:

  1. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/aktenskapsbalk-1987230_sfs-1987-230 (19 feb, 2019)
  2. https://lagen.nu/dom/nja/2014s750 (20 feb, 2019)