​Ingår arv i bodelningen vid en skilsmässa?

Arv kan både ingå eller lämnas utanför bodelningen vid en skilsmässa

Svaret på hur man ska se på arvet beror på omständigheterna i det enskilda fallet. Vid en skilsmässa ska som huvudregel all egendom (så kallat giftorättsgods) delas lika mellan makarna. I vissa fall kan egendom vara enskild och då ska den inte beaktas när man delar upp alla tillgångar mellan sig själv och sin make eller maka. Om man tidigare har fått ett arv, till exempel pengar, ska detta som huvudregel ingå i bodelningen eftersom att all egendom man äger normalt ingår. De regler som finns när det gäller arv och skilsmässa är främst kap. 7 1-2 §§ Äktenskapsbalken.

Undantagen när arv inte behöver räknas med

Undantaget från huvudregeln att arv normalt ska räknas med vid en bodelning gäller om man fått egendom genom testamente med villkoret att den ska vara enskild. Det kan till exempel stå skrivet i testamentet från när du fick arvet att egendomen ska vara enskild. Det är inte ovanligt att testamenten innehåller sådana villkor. Denna typ av villkor kallas ofta även för förbehåll. Finns det ett sådant villkor i ett testamente om att ärvd egendom ska vara enskild egendom kan man alltså bortse från arvet när man delar upp all egendom sinsemellan.

Även egendom som har trätt istället för ärvd egendom är som huvudregel enskild. Detta innebär att arvet kan ha bytts ut mot någon annan egendom men att den fortfarande kan vara enskild. Ett exempel är om du ärvt en bil som enskild egendom. Om bilen går sönder är försäkringspengarna du får förenklat också enskild egendom. Det går även att genom äktenskapsförord bestämma att arv som tillfaller en make eller maka ska vara hans eller hennes enskilda egendom. Det finns även en mindre möjlighet till så kallad jämkning. Jämkning innebär att man låter den rikare maken få behålla mer av det som den har. Man gör i dessa situationer alltså undantag från huvudregeln att allt ska delas lika mellan makar vid en skilsmässa. Man skulle alltså kunna få behålla exempelvis ett arv genom jämkning. Möjligheterna till detta är dock begränsade och det ska röra sig om kortare äktenskap.

Behöver du göra en en bodelning?

Få hjälp med din bodelning på skilsmässa.se. Se här.