Hur slipper man betänketid när man skiljer sig?

Betänketid vid skilsmässa

När ni gemensamt har ansökt om skilsmässa så kan en betänketid på minst 6 månader vara obligatorisk. Det kan kännas både onödigt och tidskrävande med rådrum, mer tid, när man väl har bestämt sig för att skiljas. En betänketid föreligger dock i två fall och det finns skäl. Det första fallet är om båda eller en av er har vårdnaden och varaktigt bor tillsammans med barn under 16 år. Detta motiveras med att ni inte ska ta ett förhastat beslut när det finns barn med i bilden och det vill säga för barnets bästa. Det har ingen betydelse om barnet/barnen inte är era gemensamma. Det andra fallet är om det endast är en av er som ansökt om skilsmässa genom stämning vilket anses vara en kompromiss mellan era olika önskemål om äktenskapets upplösning. Bestämmelser om betänketid finns i 5 kap. äktenskapsbalken (ÄktB).

Undantag

Det föreligger vissa undantag till huvudreglerna ovan. Har ni levt åtskilda under minst två år så har ni rätt till skilsmässa utan betänketid. Ni ska dock kunna intyga detta genom exempelvis ett utdrag ur folkbokföringen eller intyg från någon som har vetskap om ert förhållande. Om ena maken motsätter sig detta kan domstolen behöva undersöka saken närmare.

Det finns även undantag till huvudreglerna som är av mer speciell karaktär. Kan det göras sannolikt att ena "maken har tvingats att ingå äktenskap eller om maken har ingått äktenskap före 18 års ålder" har denne rätt till att uppläsa äktenskapet utan betänketid. Detsamma gäller om ett äktenskap har ingåtts mellan makar som är "släkt med varandra i rätt upp- och nedstigande led eller är helsyskon". En rätt till skilsmässa utan betänketid föreligger även om någon av makarna var gift eller i ett registrerat partnerskap när det andra äktenskapet ingicks. 

Kontakta en jurist för hjälp med att undvika betänketiden.


Var den här artikeln hjälpsam? Betygsätt det!
Nuvarande omdöme: 4.21

Rekommendera skilsmässa.se?

Vi har ett "ä" i vår webbadress. Därför kan det vara lite knepigt att länka hit. Men bara kopiera adressen nedan, så blir det rätt!