Skilsmässa när man gift sig utomlands?

Ingått äktenskap utomlands

Om ni har gift er utomlands enligt utländsk lag så kan ert äktenskap även vara giltigt här i Sverige. För att äktenskapet ska vara giltigt i Sverige, och ni ska kunna ansöka om skilsmässa här, så ska äktenskapet vara giltigt i det land där ni gifte er eller vara giltigt i det land där ni hade er hemvist eller var medborgare i. Äktenskapet kan dock vara ogiltigt i Sverige om det görs sannolikt att äktenskapet har ingåtts under tvång. Om minst en av parterna var svensk medborgare eller hade hemvist i Sverige när äktenskapet ingicks så kan äktenskapet inte erkännas i Sverige, om det skulle ha funnits hinder mot äktenskapet enligt svensk lag, eller om parterna inte var närvarande samtidigt vid äktenskapets ingående. Ovanstående regleras i lagen om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap, som ni kan hitta här.

Skilsmässa i Sverige

Om äktenskapet är giltigt i Sverige kan svensk domstol pröva ert mål om äktenskapsskillnad (skilsmässa) under vissa förutsättningar. Enligt 3 kap. 2 § lagen om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap kan svensk domstol ta upp ett mål om skilsmässa enligt någon av följande punkter, om:

  1. Båda makarna är svenska medborgare,
  2. Käranden är svensk medborgare och har hemvist här i riket eller tidigare har haft hemvist här sedan han eller hon fyllt arton år,
  3. Käranden inte är svensk medborgare men har hemvist här i riket sedan minst ett år,
  4. Svaranden har hemvist här i riket,
  5. Saken rör ogiltighet av vigsel som har förrättats av svensk myndighet, eller
  6. Det i annat fall än som avses i 1–5 finns särskilda skäl att talan prövas här i riket, under förutsättning att en av makarna är svensk medborgare eller käranden inte kan få sin talan prövad i den stat där han eller hon är medborgare eller har hemvist.

Var den här artikeln hjälpsam? Betygsätt det!
Nuvarande omdöme: 3.38

Rekommendera skilsmässa.se?

Vi har ett "ä" i vår webbadress. Därför kan det vara lite knepigt att länka hit. Men bara kopiera adressen nedan, så blir det rätt!