Bodelning mellan makar

Under ett äktenskap ska makarna efter förmåga bidra ekonomiskt till familjens behov och ofta har man då mer eller mindre gemensam ekonomi. När äktenskapet upplöses är det inte bara samlevnaden utan även den ekonomiska gemenskapen som upphör. I princip ska alla makarnas tillgångar - efter avräkning för skulderna delas lika. I en del fall kan man dock frångå denna princip, t ex vid kortvariga äktenskap.

Delningen sker vid en bodelning. Denna ska dokumenteras skriftligt och båda makarna ska skriva under den. Makarna kan göra bodelningen själva eller anlita jurist. Om man inte kommer överens kan någon av dem begära hos tingsrätten att en bodelningsförrättare utses. Denne bestämmer då hur boet ska delas mellan makarna. Är man inte nöjd med bodelningsförrättarens delning kan man klaga hos tingsrätten. Kläder och saker för personligt bruk behöver inte ingå i delningen, inte heller egendom som någon av makarna fått som enskild egendom genom arv, testamente, gåva eller äktenskapsförord. Resten utgör makarnas giftorättsgods och är det som ska fördelas.

I första hand har make rätt att få sådant som tillhör honom. Vill någon behålla mer än vad andelen ger rätt till får man ersätta den andre maken med pengar. Vid bodelningen bestäms vem som ska behålla den gemensamma bostaden och bohaget. Den som bäst behöver bostaden och bohaget har rätt att få dem på sin lott. För det mesta blir det den som barnen ska bo hos. Om sådan egendom ägs av den andre maken, får den första maken dock överta den bara om det är skäligt även med hänsyn till omständigheterna i övrigt. Dessa regler gäller oavsett om makarnas bostad är en hyreslägenhet, bostadsrätt eller villa, och de gäller även om bostaden och bohaget är enskild egendom på grund av äktenskapsförord. Däremot finns det inte någon rätt att överta egendom från den andra maken om egendomen är enskild genom gåva, testamente eller arv. Eftersom särskilt bostaden ofta är värd mycket pengar, kan den make som får överta den bli skyldig att betala en betydande ersättning till den andra maken. En hyresrätt anses dock normalt inte ha något ekonomiskt värde.

Ogifta sambor

När ogifta sambor separerar ska bostad och bohag som har förvärvats för gemensamt bruk fördelas genom bodelning, om någon av parterna begär det. Annan egendom kan inte tas med i bodelningen och som bostad räknas bara deras permanentbostad. Utanför bodelningen faller alltså bostad och bohag som inte har förvärvats för gemensamt bruk och dessutom alla andra tillgångar: pengar, bilar, fritidshus osv. Sådan egendom behålls av den sambo som äger den.Bodelningen görs ungefär på samma sätt som när det gäller makar. Den som bäst behöver bostaden och bohaget kan få överta hela hemmet om han eller hon ersätter den andre för värdet av det som övertas och övertagandet i övrigt kan anses skäligt. Dessa regler gäller oavsett om bostaden är en hyreslägenhet, bostadsrätt eller villa. Om en hyreslägenhet eller bostadsrätt inte har förvärvats för gemensamt bruk men ändå används som gemensam permanentbostad ingår bostaden inte i bodelningen men den som bäst behöver bostaden kan ändå få överta den mot ersättning, om det med hänsyn till omständigheterna är skäligt. Om samborna inte har eller har haft barn tillsammans gäller detta dock endast om synnerliga skäl talar för det. Detta gäller dock inte villafastighet som innehas med äganderätt och inte heller bohag.



Samhällets hjälp

Rättshjälp får inte beviljas i angelägenhet som rör bodelning i annat fall än vid klander av bodelning. Om det är skäligt med hänsyn till en makes ekonomiska och personliga förhållanden samt omständigheterna i övrigt, kan domstol på ansökan av denne besluta att ersättning till bodelningsförrättare för fem timmars arbete ska garanteras av allmänna medel (ersättningsgaranti). Ersättning enligt garantin betalas ut efter ansökan av bodelningsförrättaren om den som utverkat garantin har en andel i boet som efter avdrag för täckning av skulder är värd mindre än 100 000 kronor. Sambor har möjlighet att skriva bort sambolagen genom skriftligt avtal. Ett sådant avtal hindrar dock inte att den ena sambon kan ha rätt att överta en hyreslägenhet eller bostadsrätt.

Andra populära artiklar:

Vårt forum för skilsmässa

Så här skiljer du dig

Är min partner en narcissist?

Skilsmässa - men inte från barnen väl

Omdöme

Tack för din feedback