Dessa regler gäller för huset vid en bodelning

Bodelning

I bodelningen efter skilsmässa ingår all egendom som är makarnas giftorättsgods, det vill säga egendom som är gemensam. Giftorättsgodset fördelas sedan mellan makarna efter en andelsberäkning genom en så kallad lottläggning. Den make som ska avstå tillgångar till den andra maken har sedan rätt att välja vilka tillgångar som denne vill behålla. Det finns dock undantag till detta vad gäller den gemensamma bostaden och bohaget genom att den make som har bäst behov av exempelvis bostaden kommer att få behålla denna. 

Vad som gäller för huset vid skilsmässa

Enligt reglerna har den make som bäst behöver makarnas gemensamma bostad rätt att få denna egendom i avräkning på sin lott, sin del, eller, om värdet är ringa, utan avräkning. Bostaden utgör således giftorättsgods om den inte är enskild egendom enligt någon undantagsregel. Detta betyder att bostaden kan bli giftorättsgods även om den på grund av äktenskapsförord är enskild egendom. Definitionen av vad som avses med gemensam bostad följer av 7 kap. 4 § ÄktB. Exempelvis kan nämnas att byggnad på tomt som båda eller någon av makarna äger kan utgöra gemensam bostad, om byggnaden är "avsedd som makarnas gemensamma hem och egendomen innehas huvudsakligen för detta ändamål". 

Vid bedömningen om den make som bäst behöver makarnas gemensamma bostad kan vårdnad av barnet/barnen efter skilsmässan ha en avgörande betydelse. Men om barnet/barnen ska bo växelvis hos båda föräldrarna så kan det innebära att det är den personen som äger bostaden som även får behålla den. Om någon av makarna kan komma att få det svårt med att hitta ny bostad efter skilsmässa så kan det vara en omständighet som har betydelse i bedömningen. Det följer sedan av nämnda bestämmelse att ett övertagande av bostaden ska vara skälig. Här kan exempelvis ett äktenskapsförord om enskild egendom ha betydelse.


Var den här artikeln hjälpsam? Betygsätt det!
Nuvarande omdöme: 0.25

Rekommendera skilsmässa.se?

Vi har ett "ä" i vår webbadress. Därför kan det vara lite knepigt att länka hit. Men bara kopiera adressen nedan, så blir det rätt!