​Skilsmässa när jag är gift med en asylsökande

Processen - så går man generellt till väga

Det är givetvis enklast om båda makarna är överens om att en skilsmässa ska komma till stånd. I många fall är det ju dock inte så. I dessa fall måste man ansöka om stämning vid den tingsrätt som den kommun som den ansökande bor i tillhör.

Gäller svensk lag när man vill ingå skilsmässa med en asylsökande?

När en ansökan om stämning inkommit till tingsrätten är frågan alltid i första hand om domstolen överhuvudtaget får döma i frågan. Här bör man kolla på 3 kap 2 § i lagen (1904:26 s 1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmyndarskap. Här sägs bland annat att domstolen får döma i ett äktenskapsmål om svaranden (d.v.s. den som inte vill skilja sig) bor i landet eller om käranden (den som ansökt om stämningen) har bott i landet i minst ett år. Är man inte överens om att ingå skilsmässa och den svenske maken ansöker om stämning, kan svensk domstol alltså i många fall döma i målet, och den går då till på samma sätt som en vanlig skilsmässa.

Bestämmelserna om skilsmässa finns i ÄktB:s 5 kapitel. Lagen i sin helhet hittat du här. Det som kan nämnas angående den händelse att endast den ena parten vill skiljas är att en särskild betänketid ska beaktas enligt ÄktB 5 kap 2 §. Denna betänketid är sex månader lång och tiden börjar ticka när ansökan om stämning inges till tingsrätten. Under denna tid består alltså äktenskapet och det är viktigt att komma ihåg att man måste meddela att man vill att skilsmässan ska gå igenom efter dessa sex månader. Det sker alltså inte automatiskt.

SkilsmässaOnline.se

SkilsmässaOnline.se har färdiga paket för personer med utländsk anknytning som vill skiljas kallat Utlandspaketet.


Var den här artikeln hjälpsam? Betygsätt det!
Nuvarande omdöme: 0

Rekommendera skilsmässa.se?

Vi har ett "ä" i vår webbadress. Därför kan det vara lite knepigt att länka hit. Men bara kopiera adressen nedan, så blir det rätt!